สัญลักษ์ตราประจำจังหวัดราชบุรี

สัญลักษ์ตราประจำจังหวัดราชบุรี

เกี่ยวกับจังหวัดราชบุรี

ราชบุรี ดินแดนวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองและสายหมอกแห่งขุนเขาตะนาวศรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางด้านตะวันตกที่มีภูมิประเทศหลากหลาย จากพื้นที่ที่ราบต่ำ ลุ่มแม่น้ำแม่กลองอันอุดม แหล่งเพาะปลูกพืชผักผลไม้เศรษฐกิจนานาชนิด สู่พื้นที่สูงทิวเทือกเขาตะนาวศรีทอดตัวยาวทางทิศตะวันตกจรดชายแดนไทย-พม่าจากตำนานและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทำให้สันนิษฐานได้ว่าราชบุรีเป็นหัวเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมากแห่งหนึ่งของแคว้นสุวรรณภูมิมาตั้งแต่สมัยที่พระเจ้าอโศกมหาราชแห่งอินเดียได้เผยแพร่พุทธศาสนาเข้ามาในดินแดนแถบนี้ เมื่อราวปี พ.ศ. 218 โดยแคว้นสุวรรณภูมินี้มีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่นครปฐมหรือที่สมัยนั้นเรียกกันว่า “ทวารวดี” ราชบุรียังเป็นแหล่งพบปะของพ่อค้าวาณิชแต่ครั้งโบราณ ทั้งยังเป็นเมืองหน้าด่านที่ติดต่อกับพม่า ราชบุรีจึงเป็นดินแดนที่หลากหลายชาติพันธุ์และกลุ่มชนที่สุดแห่งหนึ่งราชบุรีในวันนี้จึงเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจมากมาย ทั้งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน วิถีชีวิต วัฒนธรรม งานหัตถกรรมเครื่องปั้น เครื่องหล่อ ทอถักจักสาน ถ้ำธารป่าเขา และธรรมชาติที่งดงามท้ายทายการมาเยือนของผู้คนจากทุกมุมโลกจังหวัดราชบุรีมีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 5,196 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอคือ อำเภอเมืองราชบุรี อำเภอโพธาราม อำเภอดำเนินสะดวก อำเภอปากท่อ อำเภอจอมบึง อำเภอบางแพ อำเภอวัดเพลง อำเภอสวนผึ้ง อำเภอบ้านโป่งและกิ่งอำเภอบ้านคา

ต้นไม้ประจำจังหวัดราชบุรี

ต้นไม้ประจำจังหวัดราชบุรี
ต้นโมกมัน

ดอกไม้ประจำจังหวัดราชบุรี

ดอกไม้ประจำจังหวัดราชบุรี
ดอกกัลปพฤกษ์

ปลาประจำจังหวัดราชบุรี

ปลาประจำจังหวัดราชบุรี
ปลายี่สกไทย

วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ไม่มีความคิดเห็น:

แผนที่ตำบลประสาทสิทธิ์

แผนที่ตำบลประสาทสิทธิ์

เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์

เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์
โลโก้เทศบาล

พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์


นายกเทศมนตรีทต.ตำบลประสาทสิทธิ์

นายกเทศมนตรีทต.ตำบลประสาทสิทธิ์
นายวิทยา กอประเสริฐสุด ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์

ปลัดเทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์

ปลัดเทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์
นาย วุฒิชัย สอนประสาน ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์

รูปพี่เลี้ยงขณะฝึกงาน

รูปพี่เลี้ยงขณะฝึกงาน
น.ส. จิรฐา พรมรักษ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

พี่เลี้ยงคนที่ 2

พี่เลี้ยงคนที่ 2
น.ส.ณัฐยา บุณชูวงศ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

พี่เลี้ยงคนที่ 3

พี่เลี้ยงคนที่ 3
น.ส.เพ็ญพรรณ งามขำ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (คนนี้น่ารัก แถมยังใจดีอีกด้วย)

พี่เลี้ยงคนที่ 4

พี่เลี้ยงคนที่ 4
น.ส.ชลาวัลย์ ชินอักษร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

บันทึกการปฏิบัติงาน เดือน ธันวาคม

วัน /เดือน /ปี/ และงานที่ได้รับมอบหมาย
1/ธ.ค./51
-ลงรับหนังสือราชการ
-ถ่ายเอกสาร
-นำเอกสารไปส่งที่ไปรษณีย์
2/ธ.ค./51
-ถ่ายเอกสาร
-ลงรับหนังสือราชการ
-รวมระยะทางการใช้รถยนต์ของเทศบาล(ปี50-51)
-ส่งFAX
3/ธ.ค./51
-รวมระยะทางการใช้รถยนต์ของเทศบาล (ต่อ)
-COPY,โรเนียวเอกสาร
-พับเอกสารราชการใส่ซอง
4/ธ.ค./51
-ถ่ายเอกสาร
-โรเนียวเอกสาร
-รับ-ส่งเอกสารทางอินเตอร์เน็ต
-ไปร่วมพิธีวันพ่อแห่งชาติ
-ถ่ายรูปในพิธีวันพ่อให้กับเทศบาล
8/ธ.ค./51
-ถ่ายบัตรประชาชนผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพ
-ให้ผู้สูงอายุกรอกข้อมูลในการรับเบี้ยยังชีพ
-พิมพ์ใบสรุปการประเมินโยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
ในโครงการครอบครัวอบอุ่น
9/ธ.ค./51
-ถ่ายบัตรประชาชนผู้รับเบี้ยยังชีพ
-ลงรับหนังสือราชการ
11/ธ.ค./51
-ถ่ายเอกสาร
-ถ่ายบัตรประชาชนผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
-ลงรับหนังสือราชการ
-แยกประเภทเด็กที่รับทุนการศึกษาวันขึ้นปีใหม่ เพื่อจัดพิมพ์
12/ธ.ค./51
-แยกประเภทเด็กที่ได้รับทุน(ต่อ)
-พิมพ์รายชื่อเด็กที่ได้รับทุน
-ถ่ายเอกสาร
-พิมพ์หนังสือราชการ(บันทึกข้อความ)
15/ธ.ค./51
-พิมพ์รายชื่อเด็กทีได้รับทุนแยกตามหมู่บ้านและแยกโรงเรียน
-ถ่ายเอกสาร
-ลงรับหนังสือราชการ
-จัดบอร์ดขั้นตอนการให้บริการประชาชน
ของเทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์
-กรอกตัวอย่างแบบฟอร์มการร้องทุกข์
**ช่วยพี่ๆทำงานในช่วงเย็นหลังเลิกเวลาฝึกงาน
-16/ธ.ค./51
-ถ่ายเอกสาร(คำสั่งปี 50)
-จัดบอร์ดของเทศบาล
-ถ่ายเอกสาร(คำสั่งปี 51)
-ลงรับหนังสือราชการ
-ให้ผู้สูงอายุกรอกข้อมูลการรับเบี้ยยังชีพ
-ถ่ายบัตรประจำตัวผู้พิการ
**ช่วยพี่ๆทำงานทั่วๆไปในช่วงเย็นเนื่องจากจังหวัดจะมาตรวจ
17/ธ.ค./51
-พิมพ์ใบแบบสอบถามการใช้บริการ
และการร้องทุกข์ของเทศบาล
-ถ่ายประวัติพนักงานเทศบาล
-ถ่ายเอกสาร-เข้าเล่ม(แผนพัฒนา 3 ปี)
-ถ่ายเอกสาร
**อยู่ช่วยพี่ๆทำงานช่วงเย็น
ในเรื่องทั่วๆไปเนื่องจากจังหวัดจะมาตรวจ(ทำหลังเลิกฝึกงาน)
18/ธ.ค./51
-รับ-ส่งเอกสาร,หนังสือราชการทางอินเตอร์เน็ต
-ช่วยพี่ๆทำงานในส่วนของงานทั่วๆไป
-ลงรับหนังสือราชการ
**วันนี้จังหวัดมาตรวจในเรื่องของโบนัส เวลาประมาณ 10.00น.
19/ธ.ค./51
-พิมพ์รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสงเคราะห์วันปีใหม่
-ลงรับหนังสือราชการ
-เกษียณหนังสือราชการ
-ออกเลขหนังสือราชการ
-นำเอกสารรายการสั่งสินค้าของเทศบาล
ไปให้ที่ร้านเซ็นต์แล้วนำส่งฝ่ายพัสดุ
-พิมพ์หนังสือราชการ
**ให้พี่ๆช่วยสอนในการเกษียณหนังสือราชการ
22/ธ.ค./51
-พิมพ์หน้าซองหนังสือราชการ
-ส่งหนังสือราชการให้กับหน่วยงานต่างๆ
-ถ่ายเอกสาร
-โรเนียวเอกสาร
-รับ,ส่งเอกสารทางอินเตอร์เน็ต
-ลงรับหนังสือราชการ
-เกษียณหนังสือราชการ
**ผลการตรวจของจังหวัดสถานที่ฝึกงานของดิฉันอยู่ในอันดับที่4 ของจังหวดราชบุรี
23/ธ.ค./51
-ลงรับหนังสือราชการ
-เกษียณหนังสือราชการ
-ถ่ายเอกสาร
24/ธ.ค./51
-ลงรับหนังสือราชการ
-เกษียณหนังสือราชการ
-ติดดรรชนีชี้วัดในแฟ้มโบนัส
-ถ่ายเอกสาร
-รับของขวัญจากหน่วยงานต่างๆเพื่อติดป้ายชื่อ
-ติดคำสั่งราชการในสมุดคำสั่ง
-เขียนประกาศคำสั่งลงสมุด
**ที่ทำงานจัดกิจกรรมวันปีใหม่จึงมีหน่วยงานต่างๆนำของขวัญมาสนับสนุน
25/ธ.ค./51
-ถ่ายเอกสาร
-รับของขวัญจากหน่วยงานต่างๆเพื่อติดป้ายชื่อ
-ลงรับหนังสือราชการ
26/ธ.ค./51
**ไม่ได้มาฝึกงานเนื่องจากเดินทางกลับไปสัมมนาที่มหาวิทยาลัยฯ
เพราะหากเดินทางในวันสัมมนาเกรงว่าจะไม่ทันค่ะ..

*************************************
*************************************

เกี่ยวกับฉัน

ชื่อ น.ส.ศิริวรรณ บรรเทิง ชื่อเล่น วรรณ อายุ 22ปี วันเกิด 20 มิถุนายน 2529 ที่หลับนอน 103/1 ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70210 คิดถึงก้อ 087 9960030 งานอดิเรก ดูหนัง ฟังเพลง ปัจจุบัน กำลังศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอก รัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่4

I LOVE MY FRIEND (รักนะจุ๊บๆ)