สัญลักษ์ตราประจำจังหวัดราชบุรี

สัญลักษ์ตราประจำจังหวัดราชบุรี

เกี่ยวกับจังหวัดราชบุรี

ราชบุรี ดินแดนวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองและสายหมอกแห่งขุนเขาตะนาวศรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางด้านตะวันตกที่มีภูมิประเทศหลากหลาย จากพื้นที่ที่ราบต่ำ ลุ่มแม่น้ำแม่กลองอันอุดม แหล่งเพาะปลูกพืชผักผลไม้เศรษฐกิจนานาชนิด สู่พื้นที่สูงทิวเทือกเขาตะนาวศรีทอดตัวยาวทางทิศตะวันตกจรดชายแดนไทย-พม่าจากตำนานและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทำให้สันนิษฐานได้ว่าราชบุรีเป็นหัวเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมากแห่งหนึ่งของแคว้นสุวรรณภูมิมาตั้งแต่สมัยที่พระเจ้าอโศกมหาราชแห่งอินเดียได้เผยแพร่พุทธศาสนาเข้ามาในดินแดนแถบนี้ เมื่อราวปี พ.ศ. 218 โดยแคว้นสุวรรณภูมินี้มีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่นครปฐมหรือที่สมัยนั้นเรียกกันว่า “ทวารวดี” ราชบุรียังเป็นแหล่งพบปะของพ่อค้าวาณิชแต่ครั้งโบราณ ทั้งยังเป็นเมืองหน้าด่านที่ติดต่อกับพม่า ราชบุรีจึงเป็นดินแดนที่หลากหลายชาติพันธุ์และกลุ่มชนที่สุดแห่งหนึ่งราชบุรีในวันนี้จึงเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจมากมาย ทั้งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน วิถีชีวิต วัฒนธรรม งานหัตถกรรมเครื่องปั้น เครื่องหล่อ ทอถักจักสาน ถ้ำธารป่าเขา และธรรมชาติที่งดงามท้ายทายการมาเยือนของผู้คนจากทุกมุมโลกจังหวัดราชบุรีมีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 5,196 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอคือ อำเภอเมืองราชบุรี อำเภอโพธาราม อำเภอดำเนินสะดวก อำเภอปากท่อ อำเภอจอมบึง อำเภอบางแพ อำเภอวัดเพลง อำเภอสวนผึ้ง อำเภอบ้านโป่งและกิ่งอำเภอบ้านคา

ต้นไม้ประจำจังหวัดราชบุรี

ต้นไม้ประจำจังหวัดราชบุรี
ต้นโมกมัน

ดอกไม้ประจำจังหวัดราชบุรี

ดอกไม้ประจำจังหวัดราชบุรี
ดอกกัลปพฤกษ์

ปลาประจำจังหวัดราชบุรี

ปลาประจำจังหวัดราชบุรี
ปลายี่สกไทย

วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2551

คำขวัญจังหวัดราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดนำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีคำขวัญ

คำขวัญอำเภอดำเนินสะดวก
"เมืองสองฝั่งคลองประวัติศาตร์ เสด็จประพาสต้น ร.5

เลื่องลือชาองุ่นหวาน ชาวบ้านน้ำใจงาม
ล้นหลามผักผลไม้ รายได้หลัก เรารักตลาดน้ำดำเนิน"วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

1. ชื่อและสถานที่ตั้งหน่วยงาน


หน่วยงาน เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบล ประสาทสิทธิ์

อำเภอ ดำเนินสะดวก จังหวัด ราชบุรี 702120

2.ปรัชญาวิสัยทัศน์

ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรเฟื่องฟู เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.อำนาจหน้าที่

หน่วยงาน เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
(ตามมาตรา59)
1. บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามมติ ข้อบังคับและแผนพัฒนาตำบล และรับผิดชอบ การบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
2. จัดทำแผนพัฒนาตำบล และงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาให้ความเห็นชอบ
3. ขายงานการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ทราบอย่างน้อยปีละสองครั้ง
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

(ตามมาตรา46)
1. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา อบต. เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
2. พิจารณา และให้ความเห็นชอบในร่างข้อบังคับตำบล ร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่าย รายปี และร่างข้อบังคับงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม
3. ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนพัฒนาตำบล ข้อ 1 และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการมที่ได้รับมอบหมาย

4.จำนวนบุคลากร

ผู้บริหาร
1.นายวิทยา กอประเสริฐสุด ตำแหน่ง นายกทต.ประสาทสิทธิ์

2.นายสุวิทย์ คล้ายเอี่ยม ตำแหน่ง รองนายกทต.ประสาทสิทธิ์
3.นายชรัช พูลทรัพย์ ตำแหน่ง รองนายกทต.ประสาทสิทธิ์
4.นายโขมพัสตร์ วรรณสูตร์ ตำแหน่ง เลขานายก
5.นางสายสมร เรวัตโต ตำแหน่ง ที่ปรึกษานายก
พนักงานเจ้าหน้าที่
1. นาย วุฒิชัย สอนประสาน ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์
2. นางสาว จิรฐา พรมรักษ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
3. นายคำผุน เรียงนอก ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 3
4. นางสาวชลาวัลย์ ชินอักษร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2
5. นางสาวณัฐยา บุญชูวงค์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1
6. นายวิรุฬห์ ตันสมบูรณ์นักการ ตำแหน่ง ภารโรง(ลูกจ้างประจำ)
7. นางสาวเพ็ญพรรณ งามขำ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
8. นางนิพา ตันสมบูรณ์แม่บ้าน ตำแหน่ง (พนักงานจ้างทั่วไป)
9. นางสาวละอองดาว สงวนพงษ์ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง(นักบริหารงานคลัง 6 )
10. นางสาวภานุมาศ แก้วเจือ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1
11. นางสาววิภาวรรณ สุขศีลสัมพันธ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 2
12. นางยุพา จันทนภาวิบูลย์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้(ลูกจ้างประจำ)
13. นางสาวสมฤทัย เวศเกษม ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
14. นายธนัท เต็กอวยพร ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา( นักบริหารงานช่าง 6)
15. นายวิรัตน์ มิตรพิทักษ์ ตำแหน่ง ช่างโยธา 2
16. นายภูวดล มารยาท ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา(พนักงานจ้างตามภารกิจ)

แผนที่ตำบลประสาทสิทธิ์

แผนที่ตำบลประสาทสิทธิ์

เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์

เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์
โลโก้เทศบาล

พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์


นายกเทศมนตรีทต.ตำบลประสาทสิทธิ์

นายกเทศมนตรีทต.ตำบลประสาทสิทธิ์
นายวิทยา กอประเสริฐสุด ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์

ปลัดเทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์

ปลัดเทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์
นาย วุฒิชัย สอนประสาน ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์

รูปพี่เลี้ยงขณะฝึกงาน

รูปพี่เลี้ยงขณะฝึกงาน
น.ส. จิรฐา พรมรักษ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

พี่เลี้ยงคนที่ 2

พี่เลี้ยงคนที่ 2
น.ส.ณัฐยา บุณชูวงศ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

พี่เลี้ยงคนที่ 3

พี่เลี้ยงคนที่ 3
น.ส.เพ็ญพรรณ งามขำ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (คนนี้น่ารัก แถมยังใจดีอีกด้วย)

พี่เลี้ยงคนที่ 4

พี่เลี้ยงคนที่ 4
น.ส.ชลาวัลย์ ชินอักษร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

บันทึกการปฏิบัติงาน เดือน ธันวาคม

วัน /เดือน /ปี/ และงานที่ได้รับมอบหมาย
1/ธ.ค./51
-ลงรับหนังสือราชการ
-ถ่ายเอกสาร
-นำเอกสารไปส่งที่ไปรษณีย์
2/ธ.ค./51
-ถ่ายเอกสาร
-ลงรับหนังสือราชการ
-รวมระยะทางการใช้รถยนต์ของเทศบาล(ปี50-51)
-ส่งFAX
3/ธ.ค./51
-รวมระยะทางการใช้รถยนต์ของเทศบาล (ต่อ)
-COPY,โรเนียวเอกสาร
-พับเอกสารราชการใส่ซอง
4/ธ.ค./51
-ถ่ายเอกสาร
-โรเนียวเอกสาร
-รับ-ส่งเอกสารทางอินเตอร์เน็ต
-ไปร่วมพิธีวันพ่อแห่งชาติ
-ถ่ายรูปในพิธีวันพ่อให้กับเทศบาล
8/ธ.ค./51
-ถ่ายบัตรประชาชนผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพ
-ให้ผู้สูงอายุกรอกข้อมูลในการรับเบี้ยยังชีพ
-พิมพ์ใบสรุปการประเมินโยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
ในโครงการครอบครัวอบอุ่น
9/ธ.ค./51
-ถ่ายบัตรประชาชนผู้รับเบี้ยยังชีพ
-ลงรับหนังสือราชการ
11/ธ.ค./51
-ถ่ายเอกสาร
-ถ่ายบัตรประชาชนผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
-ลงรับหนังสือราชการ
-แยกประเภทเด็กที่รับทุนการศึกษาวันขึ้นปีใหม่ เพื่อจัดพิมพ์
12/ธ.ค./51
-แยกประเภทเด็กที่ได้รับทุน(ต่อ)
-พิมพ์รายชื่อเด็กที่ได้รับทุน
-ถ่ายเอกสาร
-พิมพ์หนังสือราชการ(บันทึกข้อความ)
15/ธ.ค./51
-พิมพ์รายชื่อเด็กทีได้รับทุนแยกตามหมู่บ้านและแยกโรงเรียน
-ถ่ายเอกสาร
-ลงรับหนังสือราชการ
-จัดบอร์ดขั้นตอนการให้บริการประชาชน
ของเทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์
-กรอกตัวอย่างแบบฟอร์มการร้องทุกข์
**ช่วยพี่ๆทำงานในช่วงเย็นหลังเลิกเวลาฝึกงาน
-16/ธ.ค./51
-ถ่ายเอกสาร(คำสั่งปี 50)
-จัดบอร์ดของเทศบาล
-ถ่ายเอกสาร(คำสั่งปี 51)
-ลงรับหนังสือราชการ
-ให้ผู้สูงอายุกรอกข้อมูลการรับเบี้ยยังชีพ
-ถ่ายบัตรประจำตัวผู้พิการ
**ช่วยพี่ๆทำงานทั่วๆไปในช่วงเย็นเนื่องจากจังหวัดจะมาตรวจ
17/ธ.ค./51
-พิมพ์ใบแบบสอบถามการใช้บริการ
และการร้องทุกข์ของเทศบาล
-ถ่ายประวัติพนักงานเทศบาล
-ถ่ายเอกสาร-เข้าเล่ม(แผนพัฒนา 3 ปี)
-ถ่ายเอกสาร
**อยู่ช่วยพี่ๆทำงานช่วงเย็น
ในเรื่องทั่วๆไปเนื่องจากจังหวัดจะมาตรวจ(ทำหลังเลิกฝึกงาน)
18/ธ.ค./51
-รับ-ส่งเอกสาร,หนังสือราชการทางอินเตอร์เน็ต
-ช่วยพี่ๆทำงานในส่วนของงานทั่วๆไป
-ลงรับหนังสือราชการ
**วันนี้จังหวัดมาตรวจในเรื่องของโบนัส เวลาประมาณ 10.00น.
19/ธ.ค./51
-พิมพ์รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสงเคราะห์วันปีใหม่
-ลงรับหนังสือราชการ
-เกษียณหนังสือราชการ
-ออกเลขหนังสือราชการ
-นำเอกสารรายการสั่งสินค้าของเทศบาล
ไปให้ที่ร้านเซ็นต์แล้วนำส่งฝ่ายพัสดุ
-พิมพ์หนังสือราชการ
**ให้พี่ๆช่วยสอนในการเกษียณหนังสือราชการ
22/ธ.ค./51
-พิมพ์หน้าซองหนังสือราชการ
-ส่งหนังสือราชการให้กับหน่วยงานต่างๆ
-ถ่ายเอกสาร
-โรเนียวเอกสาร
-รับ,ส่งเอกสารทางอินเตอร์เน็ต
-ลงรับหนังสือราชการ
-เกษียณหนังสือราชการ
**ผลการตรวจของจังหวัดสถานที่ฝึกงานของดิฉันอยู่ในอันดับที่4 ของจังหวดราชบุรี
23/ธ.ค./51
-ลงรับหนังสือราชการ
-เกษียณหนังสือราชการ
-ถ่ายเอกสาร
24/ธ.ค./51
-ลงรับหนังสือราชการ
-เกษียณหนังสือราชการ
-ติดดรรชนีชี้วัดในแฟ้มโบนัส
-ถ่ายเอกสาร
-รับของขวัญจากหน่วยงานต่างๆเพื่อติดป้ายชื่อ
-ติดคำสั่งราชการในสมุดคำสั่ง
-เขียนประกาศคำสั่งลงสมุด
**ที่ทำงานจัดกิจกรรมวันปีใหม่จึงมีหน่วยงานต่างๆนำของขวัญมาสนับสนุน
25/ธ.ค./51
-ถ่ายเอกสาร
-รับของขวัญจากหน่วยงานต่างๆเพื่อติดป้ายชื่อ
-ลงรับหนังสือราชการ
26/ธ.ค./51
**ไม่ได้มาฝึกงานเนื่องจากเดินทางกลับไปสัมมนาที่มหาวิทยาลัยฯ
เพราะหากเดินทางในวันสัมมนาเกรงว่าจะไม่ทันค่ะ..

*************************************
*************************************

เกี่ยวกับฉัน

ชื่อ น.ส.ศิริวรรณ บรรเทิง ชื่อเล่น วรรณ อายุ 22ปี วันเกิด 20 มิถุนายน 2529 ที่หลับนอน 103/1 ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70210 คิดถึงก้อ 087 9960030 งานอดิเรก ดูหนัง ฟังเพลง ปัจจุบัน กำลังศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอก รัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่4

I LOVE MY FRIEND (รักนะจุ๊บๆ)